Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Aannemer Arjen Sneep b.v. en zijn opdrachtgevers, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland op 01 januari 1995 onder nummer 32090543.

Artikel 01: ALGEMEEN.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, door Aannemer Arjen Sneep b.v., hierna te noemen aannemer, uitgebracht aan, respectievelijk overeengekomen met derden, hierna te noemen de opdrachtgever.
 2. Waar in deze voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens wettelijke vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en rechtverkrijgenden.
 3. Een eventuele verwijzing naar inkoop en/of andere voorwaarden blijft onverlet, voor zover niet in strijd met deze voorwaarden. Bij eventuele strijdigheid hebben deze voorwaarden te allen tijde voorrang, ongeacht of anderszins voorrang bedongen is.
 4. Op alle door de aannemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.

Artikel 02: AANBIEDINGEN.

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook door de aannemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
 2. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden de aannemer nimmer. Alleen schriftelijke door de aannemer ondertekende aanbiedingen zijn bindend.
 3. De geldigheidsduur van de aanbiedingen is 30 dagen of anders indien schriftelijk vermeld.
 4. De aanbiedingen zijn te allen tijde gebaseerd op de aan de aannemer verstrekte gegevens en op normaal zichtbare situaties en werkomstandigheden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat de verstrekte gegevens en de feitelijke situatie en werkomstandigheden afwijken van de aanbieding, zullen de extra werkzaamheden hieruit voortvloeiend als meerwerk worden beschouwd en in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 5. Alle aanbiedingen zijn er op gebaseerd, dat stromend water en elektriciteit op het werk aanwezig zijn en gratis ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.
 6. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en die van de (op)levering, de loon- en materiaalkosten wijzigingen ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 03: OVEREENKOMST.

 1. Overeenkomsten komen tot stand en zijn bindend na ontvangst van de kopie van de aanbieding of de opdrachtbevestiging, een van beide rechtsgeldig voor akkoord ondertekend door de opdrachtgever.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen zijn alleen bindend na schriftelijke bevestiging door de aannemer.
 3. De aannemer gaat de overeenkomst altijd aan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van de aannemer, voldoende kredietwaardig blijkt voor de financiële- en overige verplichtingen welke tot de overeenkomst behoren. Bij of na het aangaan van de overeenkomst is de aannemer gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 4. Bij annulering van een mondelinge of schriftelijk verstrekte opdracht wordt 10% van de aanneemsom in rekening gebracht, zijnde een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming van de opdrachtgever voor de reeds gemaakte kosten voor materialen en/of arbeidsloon. Het bedrag van de tegemoetkoming dient een week na de betreffende factuurdatum in het bezit van de aannemer te zijn.

Artikel 04: LEVERTIJDEN.

 1. Opgave van levertijden geschiedt altijd zo nauwkeurig mogelijk doch bij benadering. De aannemer verplicht zich de opgegeven levertijden zo goed mogelijk in acht te nemen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van de levertijd.
 2. Overschrijding van de levertijd verplicht de aannemer niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Wanneer materialen en/of goederen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 05: MEER- EN MINDERWERK.

 1. De opdrachtgever behoudt het recht om voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen op te dragen. Slechts meer- en minderwerk dat is opgedragen en schriftelijk bevestigd, komt voor uitvoering en verrekening in aanmerking. Het ontbreken van een schriftelijke bevestiging laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering en de uitspraken van de aannemer op de verrekening van het meer- en minderwerk, voor zover op andere wijze wordt aangetoond dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst door oorzaken buiten de invloedsfeer van de aannemer dient te worden gewijzigd en/of niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden, heeft de aannemer het recht de hierdoor ontstane meerkosten in rekening te brengen.
 3. Indien overheidsvoorschriften, welke ten tijden van het aangaan van de overeenkomst aan de aannemer niet bekend waren of bekend konden zijn, gedurende de uitvoering van kracht worden, heeft de aannemer het recht de hierdoor ontstane kosten in rekening te brengen.
 4. De uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen met inachtname van het bepaalde in artikel 10 verrekend worden met de eindfactuur.

Artikel 06: OVERMACHT.

 1. In geval van overmacht heeft de aannemer het recht om naar zijn keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de aannemer daardoor tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal zijn. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst door de aannemer redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen: oorlog, oorlogsdreiging, oproer, watersnood, vliegtuigramp, werkstaking, werklieden- uitsluiting,transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contigenteringen en bedrijfsstoringen bij de aannemer, respectievelijk bij zijn toeleveranciers.

Artikel 07: GARANTIE.

 1. Garantie wordt gegeven in overeenstemming met hetgeen bij de aanvaarding van de desbetreffende overeenkomst is vastgelegd en met inachtneming van hetgeen hierna en elders in deze algemene leveringsvoorwaarden is gesteld. De aannemer staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde materialen als voor de kwaliteit van de door hem geleverde diensten. Onvoorziene gebreken aan de geleverde materialen en/of diensten, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van gebrekkige uitvoering of gebruik van ondeugdelijke materialen, zullen door de aannemer vrij van kosten worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door de aannemer geleverde diensten, waaraan gebreken kleven, vrij van kosten hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 12 maanden na (op)levering.
 2. Garantie op geleverde materialen en/of goederen, die de aannemer elders inkoopt is beperkt tot de garantie die door de toeleverancier op de betreffende goederen en /of materialen wordt verstrekt. De aannemer verplicht zich om deugdelijke aanspraken van de opdrachtgever op garantie te ondersteunen bij de toeleverancier.
 3. De garantieverplichting van de aannemer vervalt indien de opdrachtgever zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs) doeleinden wordt aangewend of – naar oordeel van de aannemer- op ondeskundige wijze is behandeld of onderhouden.
 4. Het ingebreke blijven van de opdrachtgever omtrent het nakomen van de verplichting uit de overeenkomst ontheft de aannemer van zijn garantieverplichtingen, bedoeld in dit artikel.
 5. Het voldoen aan de garantieverplichtingen door de aannemer geldt als enige en algehele schadevergoeding. De opdrachtgever heeft geen recht op enige andere vordering tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 08: AANSPRAKELIJKHEID.

 1. De aansprakelijkheid van de aannemer is te allen tijde beperkt tot de schade die de opdrachtgever lijdt als direct gevolg van fouten en/of gebreken van de aannemer en/of diegene waarvoor de aannemer aansprakelijk is.
 2. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor schaden, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, direct of indirect voortvloeiend uit werkzaamheden en/of leveranties, van welke aard dan ook, door derden, ook al zijn deze werkzaamheden en/of leveranties gedaan door bemiddeling van de aannemer.
 3. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade vanwege beschadiging van leidingen, van welke aard dan ook, waarvan het bestaan niet uitdrukkelijk vooraf aan de aannemer is medegedeeld.
 4. Het maximum bedrag voor de schade aan de eigendommen van de opdrachtgever, waarvoor de aannemer aansprakelijk is gesteld is beperkt tot de helft van de in de overeenkomst bepaalde aanneemsom voor de levering in voltooide staat. Deze beperking van aansprakelijkheid vervalt als duidelijk aantoonbaar is vastgesteld dat de schade opzettelijk of door grove schuld is veroorzaakt door de aannemer.

Artikel 09: REKLAMES.

 1. De aannemer is gehouden die reklames in behandeling te nemen welke – rechtstreeks- binnen 8 dagen na de oplevering, respectievelijk binnen de garantietermijn van de betreffende overeenkomst schriftelijk worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. De opdrachtgever is verplicht aan te tonen, dat de gebreken en/of klachten zijn toe te schrijven aan ondeugdelijk of onbruikbaar materiaal dan wel een slechte uitvoering.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op grond van een ingediende reklame op te schorten.
 4. Reklames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen 10 dagen na de verzenddatum van de betreffende facturen.
 5. Bij niet tijdig schriftelijk indienen van een reklame verbeurt de opdrachtgever zijn recht op reklame.

Artikel 10: BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. Alle betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum na levering c.q. bij diensten na voltooiing van de dienstverrichting.
 2. Indien enige betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft de aannemer, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever over het totaal verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand in rekening te brengen gerekend over de periode vanaf de vervaldag. Dit overigens onverminderd de aan de aannemer toekomende rechten, waaronder het recht op de opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als ook de buitengerechtelijke, zulks met een minimum van 15% van het totaal te vorderen bedrag, met inbegrip van voornoemde rente, te verhalen.
 3. Alle betalingen dienen altijd zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden.
 4. Geschillen, van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever niet het recht de betaling te weigeren en/of op te schorten.
 5. De eigendom van goederen, de emballage daaronder begrepen, gaat eerst op de opdrachtgever over zodra al hetgeen ter zake van deze goederen verschuldigd door de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan aan de aannemer, zulks echter uitsluitend voor zover dit rechtens mogelijk is. Voor de overgang van de eigendom van de goederen op de opdrachtgever is deze niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van goederen. Bij overtreding hiervan worden, los van enige betalingscondities, alle vorderingen op de opdrachtgever terstond en ten volle opeisbaar. Voorts heeft de aannemer in dat geval het recht de goederen zonder enige machtiging van de opdrachtgever of tussenkomst van de rechter terug te doen halen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 11: OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING.

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de aangegane verplichtingen uit de met de aannemer gesloten overeenkomst(en), alsmede in het geval van faillissement, surcéance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft de aannemer het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit naar keuze van de aannemer, zonder dat deze gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie, doch onverminderd de verder aan de aannemer toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke de aannemer op de opdrachtgever heeft of krijgt, terstond en volledig opeisbaar.
 2. Indien de aannemer, ingevolge het in lid 1 van artikel 11 gestelde, de uitvoering van de overeenkomst opschort, zal de aannemer de afgewerkte en de in bewerking zijnde bestelling voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan en zal de opdrachtgever de overeengekomen prijs betalen, verminderd met de in die prijs gecalculeerde bedragen voor het ontbrekende en de eventueel reeds betaalde termijnen. Indien de aannemer, ingevolge het in lid 1 van artikel 11 gestelde, de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, zal de opdrachtgever de afgewerkte en in bestelling zijnde bestellingen overnemen tegen betaling van de overeengekomen prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde bedragen van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen. Bij gebreke daarvan zal de aannemer de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan met volledig behoud van het recht van de aannemer op schadevergoeding.

Artikel 12: GESCHILLEN.

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortkomend uit of verband houdend met de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechter, bevoegd voor het gebied waarbinnen de aannemer is gevestigd, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.